Rząd zaostrza kary za ciężkie przestępstwa. Projekt w Sejmie

Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem zmian w Kodeksie Karnym, który zaostrza kary za najcięższe przestępstwa. Na posiedzeniu 6 lipca odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji przepisów.

Zaostrzanie kar

Jedną z istotnych zmian jest zwiększenie maksymalnego wymiaru kary pozbawienia wolności z 25 do 30 lat za najcięższe przestępstwa. Okres karalności zabójstwa wzrośnie z 30 do 40 lat. Kolejna zmiana to dodanie nowego typu przestępstwa jakim ma się stać przyjęcie zlecenia oraz przygotowanie do zabójstwa. W kwestii przestępczości seksualnej projekt przewiduje zaostrzenie kar za czyny zabronione w tym zakresie takie jak gwałty i kładzie nacisk na czyny popełnione wobec małoletnich.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące kierowania pojazdami to w nowelizacji zawarto przepis powodujący przepadek pojazdu prowadzonego przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwości bądź innego rodzaju odurzenia. W sumie projekt zawiera około 200 zmian w zakresie Kodeksu Karnego i zaostrzania kar.

Zmiany obejmą również przepisy dotyczące ochrony środowiska mające przeciwdziałać tzw. „przestępczości środowiskowej”. Projekt złożony przez ministerstwo klimatu i środowiska zakłada między innymi zaostrzenie i podwyższenie kar za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku z dotychczasowych 10 tysięcy do aż 10 milionów złotych. Resort swój projekt podpiera między innymi seryjnymi podpaleniami wysypisk śmieci.

Inne prace Sejmu

W trakcie posiedzenia we środę 6 lipca Sejm zajmował się tez rozpatrzeniem projektu zmian w ustawie o obronie ojczyzny, nowelizacją przepisów o rezerwach strategicznych oraz rozpatrzeniem projektu ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę”. W przypadku tej ostatniej nowelizacja zakłada dodanie przepisu o utworzeniu zarządu przymusowego w podmiotach z częściowym udziałem kapitału rosyjskiego, co ma pozwolić ich zbycie bądź przejęcie na rzecz Skarbu Państwa.

Kolejny punkt stanowiła debata nad rządowym projektem nowelizacji przepisów o drogach publicznych uzupełniającą istniejące regulacje o zapisy mające w założeniu zmniejszyć ilość ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach komunikacyjnych, a także poprawiające poziom bezpieczeństwa infrastruktury drogowej. Na sejmową wokandę trafił też projekt rządowy o ekonomii społecznej mający wspierać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie dla nich specjalnych miejsc pracy.