Pogarsza się sytuacja finansowa Polaków. Dużo gorzej niż rok temu

Pogarsza się sytuacja finansowa Polaków. Wyniki badania Santander Consumer banku nie pozostawiają co do tego wątpliwości.

Wyniki badań pokazują, że sytuacja około połowy Polaków jest gorsza niż przed rokiem. Są to najgorsze wyniki od bardzo długiego czasu. Głównymi przyczynami tak złego stanu rzeczy są szalejąca inflacja oraz skutki wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu, który wielu naszych rodaków dotkliwie uderza po kieszeni.

Badania i ich wyniki

Wśród badanych Polaków blisko 50% respondentów przyznało, że sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych realnie się pogorszyła. Zdaniem 58% respondentów obecne okoliczności ekonomiczne i społeczne w naszym kraju w połączeniu z wojną na Ukrainie powodują, że rezygnują oni z większych wydatków.

Badania Santander Consumer Banku prowadzone były na rzecz raportu „Polaków Portfel Własny: wiosenne wyzwania 2022” pokazują, że nastąpił dwukrotny wzrost odsetka osób, które uważają, że sytuacja się realnie pogorszyła względem roku poprzedniego. W poprzednim raporcie „Polaków Portfel Własny: nowa normalność” odsetek ten wyniósł 25% w porównaniu z 50% w roku bieżącym.

Wśród osób ankietowanych najmocniej na niekorzystne realia skarżą się kobiety. Na pogorszenie wskazało 56% pań, w porównaniu wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 44%.Na realne pogorszenie sytuacji materialnej częściej narzekają osoby w przedziale wiekowym 40 – 49 lat, 50 – 59 lat oraz seniorzy. W tej grupie odpowiedź taką wskazało powyżej 50% respondentów. Gorszy stan portfela względem okresu rok temu dostrzegają częściej ci lepiej zarabiający, których zarobki wynoszą powyżej 7 tysięcy zł netto oraz absolwenci wyższych uczelni. Tutaj odsetek wynosi odpowiednio 52 i 55%.

Gorsza sytuacja

Wyniki tego badania wskazują, że generalnie sytuacja finansowa Polaków mierzona rok do roku znacznie się pogarsza. Według badań aż 58% respondentów twierdzi, że muszą rezygnować z większych wydatków w związku z okolicznościami społeczno – ekonomicznymi. Analiza wyników badań pokazuje, że gorsza sytuacja częściej dotyka kobiety, zgłosiło to 64% ankietowanych pań, dla porównania wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 52%. Wśród osób w wieku 40 – 49 lat odsetek ten sięga 75%, wśród absolwentów uczelni wyższych 68% a w grupie najgorzej zarabiających poniżej 2000 zł netto odsetek ten wyniósł 66%.

Efekt Polskiego Ładu

Wśród czynników odpowiedzialnych za pogorszenie sytuacji materialnej 47% respondentów wskazało na inflację oraz wzrost cen. Drugi do niepewność wynikająca z wdrożenia tzw. Polskiego Ładu na co wskazały 32%. Na kolejnych pozycjach znalazła się wojna na Ukrainie, na co wskazało 28% ankietowanych a także rosnące stopy procentowe, a taką odpowiedź wybrało 26% osób.

Santander Consumer Bank badanie zostało przeprowadzone droga telefoniczną i zlecone Instytutowi Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w marcu 2022 roku. Badanie przeprowadzono na grupie 1000 dorosłych Polaków.